CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

MR Roosjenschool

De Medezeggenschapsraad van de Roosjenschool.

De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De naam geeft al aan; een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. De MR kan gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven over beleidszaken. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Bij instemmingsrecht ligt dit anders, bij instemmingsrecht kan het bestuur zonder instemming van de MR geen besluiten nemen. De directie is verplicht om zaken zoals het vakantierooster, schoolplan, onderwijstijd en veranderingen in het beleid voor te leggen aan de MR voor advies of instemming.

De samenstelling van de MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. Voor onze school zitten momenteel Henk van Veldhuizen en Cynthia Simonis namens de ouders in de MR, namens het personeel zijn dit Talita Zantinge en Monique Bakker.

De zittingsperiode is vier jaar, maar kan verlengd worden.

Heeft u als ouder een vraag of onderwerp wat u graag door de MR wilt laten bespreken dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Henk van Veldhuizen (h.vanveldhuizen@trefonderwijs.nl) en/of de secretaris Monique Bakker (m.bakker@trefonderwijs.nl) Mocht u een vergadering bij willen wonen dan kunt u dit drie dagen van tevoren aangeven.

De MR vergadert ongeveer 5x per jaar.


De vergaderdata worden in de nieuwsbrief vermeld. Agenda en notulen zijn op te vragen bij de secretaris.