Hoofdstraat 23

7981AC , Diever

0521 591513

directie@roosjenschool.nl

MR Roosjenschool

MR

De Medezeggenschapsraad van de Roosjenschool.

De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De naam geeft al aan; een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. De MR kan gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven overbeleidszaken. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft teworden. Bij instemmingsrecht ligt dit anders, bij instemmingsrecht kan het bestuur zonder instemming van de MR geen besluiten nemen. De directie is verplicht om zaken zoals het vakantierooster, schoolplan, onderwijstijd en veranderingen in het beleid voor te leggen aan de MR voor advies of instemming.

De samenstelling van de MR bestaat uit ouders en personeelsleden,in een gelijke verhouding. Voor onze school zitten momenteel Jacobien de Haan en Sietse van der Woude namens de ouders in de MR, namens het personeel zijn dit Goosje Geertsma en Monique Bakker.

De zittingsperiode is vier jaar, maar kan verlengd worden.

Heeft u als ouder een vraag of onderwerp wat u graag door de MR wilt laten bespreken dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Sietse van der Woude en/of de secretaris Goosje Geertsma. Mocht u een vergadering bij willen wonen dan kunt u dit drie dagen van tevoren aangeven.

De MR vergadert ongeveer 5x per jaar.


De vergaderdata worden in de nieuwsbrief vermeld. Agenda en notulen zijn op te vragen bij de secretaris.

Laatste nieuws
Peutergym Iedere maand wordt er peutergym gegeven. De lessen zijn gratis voor alle peuters... Lees meer 13 februari
Nieuwe website We zijn momenteel bezig met het vernieuwen van deze website. De actuele informat... Lees meer 09 januari
Kerstviering Iedereen is van harte uitgenodigd voor de kerstviering op donderdag 20 december.... Lees meer 12 december
Vijf gelijke dagen rooster Vanaf dit schooljaar draaien we met een vijf-gelijke-dagen-rooster. Dit beteke... Lees meer 03 september
Copyright Roosjenschool - 2019